skip to Main Content

WORLD : เสียงตะโกน ลาอิลาฮะอิลลัลอฮฺ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮฺ ก้องขณะประชาชนอัฟกานิสถาน

.
เนื้อหาของเพลงชาติ มีเนื้อหาว่า รัฐอิสลามเอมิเรตแห่งอัฟกานิสตาน ตั้งอยู่บนหลักศรัทธาที่ว่า ไม่มีสรณะใดๆนอกจากอัลลอฮฺ ผู้คนในรัฐนี้กล่าวว่า เราได้ฟังธรรมะนี้แล้ว และเราเชื่อฟังพระธรรมนี้ และอัฟกานิสถานเป็นแผ่นดินแห่งการใช้ชะรีอะฮฺ และเป็นแผ่นดินแห่งชะฮะดัต (การพลี ในหนทางของอัลลอฮฺ)
ที่มา จาก ดร.อณัส อมาตยกุล นักวิชาการ
.
afghanurdu
.
#ขุนคมคำ

เชิญธงอิสลามเอมิเรตแห่งอัฟกานิสถานขึ้นสู่ยอดเสา วานนี้31ส.ค64 ใน Logar

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ