skip to Main Content

SOUTH : ผวจ.นราธิวาสส่งข้อความทางวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดถึงฝ่ายความมั่นคงแจ้งเตือนพบรายงานข่าวเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ชี้ 31 ส.ค.เป็นวันก่อตั้ง “เบอร์ซาตู” หวั่นก่อเหตุสร้างสถานการณ์
.
นายเจษฎา จิตรัตน์ ผวจ.นราธิวาส ได้มีข้อความด่วนที่สุดแจ้งทางวิทยุสื่อสารจังหวัดนราธิวาสถึงผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส (ผบ.ฉก.นธ) ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส (ผบก.ภ.จว.นธ.) ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ (ผบ.ฉก.นย.ทร.) และนายอําเภอ ทุกอําเภอ ระบุว่า จังหวัดนราธิวาส ได้รับรายงานข่าวสารที่เชื่อถือได้ว่า กลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง กอปรกับในวันที่ 31 ส.ค.ตรงกับวันสถาปนากลุ่มเบอซาตู ซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาจก่อเหตุสร้างสถานการณ์ขึ้นในพื้นที่ จ.นราธิวาส
.
เพื่อป้องกันเหตุรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ จึงให้หน่วยประสานการปฏิบัติร่วมกัน 3 ฝ่าย คือฝ่ายปกครอง ตํารวจ ทหาร ดำเนินการ ดังนี้ 1.กำชับกำลังพลในสังกัดให้เพิ่มความระมัดระวังในระหว่างปฏิบัติหน้าที่และการเดินทางไป-กลับ รวมทั้งการอยู่เวรยามรักษาความปลอดภัยที่ตั้ง สถานที่ราชการ และสถานที่สำคัญ พร้อมรับสถานการณ์ และตอบโต้ได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์
.
2.ให้เพิ่มมาตรการดูแลพื้นที่รับผิดชอบ ทั้งชุมชนเขตเมือง/ย่านเศรษฐกิจ และประชาชน กลุ่มเสี่ยงอย่างใกล้ชิด 3.ให้อําเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมด้านกำลังพล เครื่องมือ/อุปกรณ์ และรถน้ำ รถดับเพลิง ให้พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่งานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์
.
4.ติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่รับผิดชอบ หากพบความเคลื่อนไหวหรือเกิดเหตุการณ์สำคัญ ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ด้วยระมัดระวัง มีความรอบคอบ และรัดกุม และให้รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสทราบทางโทรศัพท์ทันที
.
ผู้จัดการออนไลน์
.
#ขุนคมคำ

เตือนพบรายงานข่าวเตรียมก่อเหตุรุนแรงในพื้นที่ ชี้ 31 ส.ค.เป็นวันก่อตั้ง “เบอร์ซาตู”

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ