skip to Main Content

COVID-19: เทศบาลเมืองเบตงเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม จะต้องฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 70% พร้อมเปิดเมืองเบตงทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าหน้าต่อไปได้
.
14 ก.ค.64 ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา เทศบาลเมืองเบตง อ.เบตง จ.ยะลา ประชาชนจำนวนมากได้แห่มายืนคอยต่อแถวตั้งแต่ช่วงเช้า ก่อนที่ทางเทศบาลเมืองเบตง จะเปิดให้ประชาชนจองคิวฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม ในเวลา 09.00 น.ทำให้บริเวณรอบอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา แน่นไปด้วยผู้คน จนแทบจะหาที่จอดรถไม่ได้ แต่ก็มีประชาชนบางส่วนที่ผิดหวัง ต้องกลับออกมาก่อน เพราะไม่ได้มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จึงไม่สามารถลงทะเบียนจองคิวฉีดวัคซีนได้
.
นายสกุล เล็งลัคน์กุล นายกเทศมนตรีเมืองเบตง เปิดเผยว่า เทศบาลเมืองเบตง ได้เปิดให้พี่น้องประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง จองคิวฉีดวัคซีนทางเลือก ระหว่างวันที่ 14-16 ก.ค.64 ซึ่งเป็นวัคซีนที่ทางเทศบาลเมืองเบตง สั่งจากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยส่งผ่านโรงพยาบาลศูนย์ยะลา จากนั้นโรงพยาบาลเบตงก็จะไปนำมาฉีดให้กับพี่น้องประชาชน วัตถุประสงค์ของการจัดหาวัคซีนตัวเลือกในครั้งนี้ เพื่อต้องการให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองเบตงได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย 70% ของประชากร เมืองเบตง เพื่อจะได้เปิดเมืองต้อนรับนักท่องเที่ยว และทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้
.
สำหรับหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิลงทะเบียนจองวัคซีนตัวเลือก ต้องเป็นประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตเทศบาลเมืองเบตง ต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ไม่เป็นผู้ที่เคยจอง หรือฉีดวัคซีนหลัก ของทางรัฐบาล ถึงจะสามารถลงทะเบียนจองได้ ผู้ที่เคยจอง หรือฉีดวัคซีนหลัก ของทางรัฐบาลแล้วจะไม่สามารถลงทะเบียนวัคซีนของเทศบาลเมืองเบตงได้ เนื่องจากเทศบาลเมืองเบตง ได้รับความร่วมมือจากทางโรงพยาบาลเบตง ให้ใช้ระบบการลงทะเบียนฉีดวัคซีน (MOPH IC) ของทางโรงพยาบาลเบตง เพื่อป้องกันความซ้ำซ้อนสำหรับกลุ่มบุคคลที่อาศัยอยู่ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สามารถส่งตัวแทนมาลงทะเบียนได้ โดยแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของแต่ละบุคคลมาด้วย เพื่อลดความแออัดตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
.
ส่วนขั้นตอนการลงทะเบียนจองนั้น หลังจากรับบัตรคิวแล้ว ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านแสดงต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นเจ้าหน้าที่จะตรวจสอบสิทธิการลงทะเบียนในระบบ MOPH IC และแจ้งผลการตรวจสอบสิทธิ กรณีมีสิทธิ จะได้รับการกรอกเอกสารลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนทันที
.
ทั้งนี้จะสามารถฉีดวัคซีนได้เมื่อไหร่นั้นขึ้นอยู่กับการจัดส่งวัคซีนของทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หากส่งวัคซีนมาให้ไว ทางเทศบาลก็จะเร่งรีบฉีดให้พี่น้องประชาชนอย่างรวดเร็ว โดยทางเทศบาลเมืองเบตงจะแจ้งให้ประชาชนทราบอีกครั้ง
.
สวท.เบตงNews

เทศบาลเมืองเบตงเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนจองคิวเข้ารับการฉีดวัคซีนทางเลือกซิโนฟาร์ม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ