skip to Main Content

WORLD : เปิดตัวการแนะนำบริการฮาลาลของเมียนมาและกระบวนการรับรองฮาลาล (มัณฑะเลย์)
.
เมื่อ 9 มกราคม 2565 ที่โรงแรมมัณฑะเลย์ ผู้นำบริการฮาลาลของเมียนมา ; กรรมการด้านเทคนิค นักวิชาการศาสนาในมัณฑะเลย์; เจ้าของธุรกิจ; เจ้าของร้านอาหาร เจ้าหน้าที่จากองค์กรเพื่อสังคม และแขกรับเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดตัวบริการและกระบวนการฮาลาลของเมียนมา
.
ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการจัดอบรมผู้ประกอบการเกี่ยวกับเรื่องการขอใบอนุญาตและใบรับรองฮาลาล
.
บริการฮาลาลเมียนมาร์ [วัตถุประสงค์] -กำหนดแนวทางมาตรฐานฮาลาลให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชาวเมียนมาตามมาตรฐานฮาลาลสากล
.
-จัดอบรมให้ความรู้แก่สังคมเพื่อทำความเข้าใจและนำแนวทางมาตรฐานฮาลาลไปประยุกต์ใช้
.
-การออกใบรับรองฮาลาลและใบอนุญาตฮาลาลด้วยความเป็นกลางและการตัดสินใจที่เป็นกลาง
.
-ยกระดับการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ผ่าน Halal Stadards ระดับสากลที่น่าเชื่อถือและผ่านการรับรอง
.
เมียนมาฮาลาลเซอร์วิส
.
#ขุนคมคำ

เปิดตัวการแนะนำบริการฮาลาลของเมียนมาและกระบวนการรับรองฮาลาล (มัณฑะเลย์)

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ