skip to Main Content

SOCIAL : สถาบันฮาลาล ม.อ. ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ จัดพิธีเปิดอาคาร “ศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
.
เมื่อ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน “พิธีเปิดอาคารศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติสถาบัน
ฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” โดยมี อาจารย์ไพศาล พรหมยงค์ กรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยและประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวต้อนรับ ท่านอารีย์ วงศ์อารยะ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวให้โอวาท คุณดำรง พุฒตาล ผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวแสดงความยินดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัสมัน แตอาลี ผู้อำนวยการสถาบันฮาลาล กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการเปิดอาคารเรียน “ศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์”
.
อาคารศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ณ สำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ
จะใช้เป็นสถานที่เรียนภาคปฏิบัติของหลักสูตรการจัดการระบบกิจการฮาลาล
(Halal System Management) ในการผลิตและการพัฒนากำลังคนด้านฮาลาลให้กับประเทศไทย เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านฮาลาลทั้งของภาครัฐ เอกชน และโรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ
ให้กับนักศึกษาและผู้ที่ว่างงานหรือผู้ที่สนใจที่จะเรียนรู้งานด้านการจัดการ
ระบบกิจการฮาลาล โดยมีอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เอกอัครราชทูตไทย
ณ กรุงมานามา ประเทศบาห์เรน แขกผู้ทรงคุณวุฒิ บุคลากรสถาบันฮาลาล บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสมุทรปราการ สื่อมวลชน ผู้ประกอบการ ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมงานดังกล่าว
.
👉ทุกท่านสามารถร่วมรับชมย้อนหลังได้ที่….

หรือ https://www.facebook.com/151yamaah/videos/223521449824197/

#HalalPSU
#สถาบันฮาลาลมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เปิดอาคาร “ศูนย์การเรียนภาคปฏิบัติ สถาบันฮาลาล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ