White Channel

เผยแพร่ความเป็นมุสลิม รร.อัตตักวา เชียงใหม่ ฝึกภาษาอังกฤษ-อาหรับกับเจ้าของภาษาตัวจริง

SOCIAL : เผยแพร่ความเป็นมุสลิม รร.อัตตักวา เชียงใหม่ ฝึกภาษาอังกฤษ-อาหรับกับเจ้าของภาษาตัวจริง
.
โรงเรียนจิตต์ภักดี(อัตตักวา) จ. เชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมากกว่า 1 ภาษา ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ภาษาอาหรับ รวมไปถึงภาษาจีน เรามุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดี สามารถสื่อสารได้ ไม่ว่าจะเป็นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร แลกเปลี่ยนวัฒนธรรม และเผยแพร่ความเป็นมุสลิมที่ดีให้ชาวต่างชาติได้เรียนรู้และเข้าใจอิสลามมากขึ้น
.
ในคาบเรียนวิชาภาษาอังกฤษและภาษาอาหรับ เราจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ออกไปฝึกใช้ภาษากับเจ้าของภาษาในสถานการณ์จริง โดยการสัมภาษณ์ ถาม-ตอบ ชาวต่างชาติ เพื่อให้นักเรียนได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพที่ซ่อนอยู่ในตนเอง ให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษามากขึ้น และมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตนเอง ถึงแม้ว่าจะติดๆขัดๆในบางประการ แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่สำคัญที่เราได้เริ่มลงมือทำแล้ว
.
เสร็จสิ้นกิจกรรมด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจและทัศนคติที่ดีขึ้นต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ อันจะทำให้การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ-ภาษาอาหรับมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
.
ขอบคุณ
โรงเรียนจิตต์ภักดี(อัตตักวา) จ. เชียงใหม่

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ