skip to Main Content
“พล.ต.คงชีพ” เผย เร่งจัดพิมพ์สัญญาประชาคมเพื่อปรองดอง – จ่อแจกประชาชนลดขัดแย้ง
พล.ต.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความสามัคคีปรอง เปิดเผยว่า เอกสารสัญญาประชาคมเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองฉบับสมบูรณ์ อยู่ระหว่างการจัดพิมพ์ และจะเผยแพร่ให้ประชาชนทราบอย่างกว้างขวางต่อไป ขณะเดียวกัน เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนได้ง่ายขึ้น คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ฯ ได้สรุปย่อสาระสำคัญในสัญญาประชาคม ให้ประชาชนสามารถจดจำ ทำความเข้าใจและนำสู่การปฏิบัติได้ง่ายขึ้น ดังนี้
1.รู้รักสามัคคี
2.ยึดมั่นศาสตร์พระราชา
3.ขจัดการทุจริต
4.อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
5.ดูแลคุณภาพชีวิต
6.เคารพกฎหมาย
7.รู้เท่าทันข่าวสาร
8.ยึดมั่นกติกาสากล
9.พัฒนาและปฎิรูปประเทศ
10.เดินหน้ายุทธศาสตร์ชาติ
พล.ต.คงชีพ กล่าวเพิ่มเติมว่า สาระสำคัญของสัญญาประชาคม เป็นเพียงกรอบแนวทางปฏิบัติภายใต้กฎหมาย ดังนั้นต้องเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกัน

 

เร่งจัดพิมพ์สัญญาประชาคมเพื่อปรองดอง – จ่อแจกประชาชนลดขัดแย้ง

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ