skip to Main Content

ลำน้ำในคลอง 13 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
เหลือปริมาณไม่ถึงร้อยละ 10 เกษตรกรสองฝั่งคลอง
ต่างเร่งสูบหน้ำเก็บไว้ใช้รับมือหน้าแล้ง

ติดตามได้จากรายงาน : อับดุลอาซีม ขุนธาตุดีรายงาน
————————————————
#White news #แล้ง #ติดคุก #คลอง13
#รับมือ #เกษตรกร #ทำมาหากิน #หนองจอก

เร่งสูบน้ำเก็บไว้ใช้รับมือหน้าแล้ง

Back To Top
×Close search
Search