skip to Main Content

SOUTH : เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562-2564 พร้อมชื่นชมนักศึกษา ที่ได้แสดงออกในความเป็นบัณฑิตที่จะช่วยพัฒนาสังคมต่อไปในภายภาคหน้า
.
(4 กันยายน 2565) ที่ห้องประชุมวันมูหะมัดนอร์ มะทา มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ต.เขาตูม อ.ยะรัง จ.ปัตตานี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมเป็นเกียรติ ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 17 ประจำปีการศึกษา 2562-2564 โดยมี นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา นายกสภามหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นประธานในพิธีและมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิสมาอีลลุตฟี จะปะกียา อธิการบดีมหาวิทยาลัยฟาฏอนี คณาจารย์ หัวหน้าส่วนราชการและมีกรรมการสภามหาวิทยาลัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ประเทศการ์ตา มาเลเซีย ตุรเคีย ตลอดจนที่ปรึกษาจากประเทศซาอุดิอาระเบีย คูเวต และแขกผู้มีเกียรติ จากทุกภาคส่วนเข้าร่วมในพิธีโดยในวันนี้มีนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาฏอนีทุกระดับ ที่จบการศึกษาปีการศึกษา 2562, 2563 และ 2564 เข้าร่วมกว่า 1,037 คน
.
ทั้งนี้ภายในงาน ได้มีการมอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์ให้กับผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศมาเลเซีย มอบโล่รางวัลให้กับผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สนับสนุนต่างๆอีกหลายด้าน จากประเทศอินโดนีเซีย คูเวต และอื่นๆ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาในครั้งนี้มีตั้งแต่ระดับปริญญาเอก ปริญญาโท ปริญญาตรี หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ทั้งหลักสูตรภาคภาษาไทยและนานาชาติ โดย พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. เข้าร่วมพิธีในฐานะกรรมการสภามหาวิทยาลัยและในฐานะของหน่วยงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งได้รับเชิญให้กล่าวแสดงความยินดีในพิธีครั้งนี้ด้วย
.
พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ และผู้ที่ได้รับโล่เกียรติคุณทุกคน และแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่จบการศึกษาทุกระดับ โดยกล่าวว่า มีความเชื่อมั่นว่า วิชาความรู้ที่ได้จบการศึกษาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของกลุ่ม ด้านภาษา ด้านศาสนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมีพื้นฐานความรู้เพียงพอหรือศึกษาเพิ่มเติมจะสามารถแสวงหาอาชีพได้ นอกจากนั้น ได้กล่าวอีกว่าในระหว่างศึกษา นักศึกษาทุกคนได้รับการขัดเกลาโดยอธิการบดีและคณาจารย์ให้เป็นผู้ที่มีคุณธรรม จริยธรรม จึงเชื่อมั่นว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจะสามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข และชื่นชมนักศึกษาทุกคน ที่ได้แสดงออกในความเป็นบัณฑิตที่จะช่วยสร้างสรรค์หรือพัฒนาสังคมต่อไปในภายภาคหน้า หลังตัวแทนนักศึกษาได้กล่าวให้คำมั่นสัญญา ซึ่งมีใจความตอนหนึ่งว่า “พวกเราจะปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติบ้านเมือง ดำเนินชีวิตอยู่ในแนวทางสายกลางตามหลักศาสนา ปราศจากแนวคิดในทิศทางสุดโต่ง และพร้อมที่จะช่วยพัฒนาสังคมและบ้านเมืองสืบไป”
.
สำหรับมหาวิทยาลัยฟาฏอนี เป็นสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอิสลามแห่งแรกในประเทศไทย ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นโดยนักวิชาการมุสลิมและผู้ทรงคุณวุฒิด้านอิสลามศึกษาในภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมพัฒนาอิสลามศึกษาและการศึกษาศาสตร์แขนงต่างๆให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อตอบสนองความต้องการของสังคมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนและการพัฒนาภูมิภาค เพื่อเป็นกลไกสำคัญที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้ดำเนินการมาแล้ว 24 ปี มีนักศึกษาจากประเทศต่างๆมาแล้วจำนวนมากกว่า 40 ประเทศ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามหาวิทยาลัยฟาฏอนีได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ในมิติต่างๆ ซึ่งความสำเร็จในวันนี้มาจากความร่วมมือและการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนทั้งเอกชน และรัฐบาล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และมีผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ความสามารถด้านต่างๆ มาร่วมเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยเพื่อช่วยชี้แนะร่วมกำหนดนโยบาย ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยอีกด้วย
.
ข่าวศอ.บต.

เลขาธิการ ศอ.บต. ร่วมแสดงความยินดีแก่บัณฑิต มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ในพิธีประสาทปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ครั้งที่ 17

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ