skip to Main Content

POLITICS : เลขาฯ องค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ชื่นชมสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย
.
เมื่อ 14 ก.พ.65 ดร.มุฮัมมัด บิน อับดุลกะรีม อัลอีซา เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลก เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล
.
นายกฯ กล่าวยินดีที่เลขาธิการองค์การสันนิบาตมุสลิมโลกเดินทางเยือนไทย ที่ผ่านมาทั้งสองฝ่ายมีความร่วมมือที่ดีระหว่างกัน ชื่นชมความเป็นผู้นำทางศาสนา และสนับสนุนแนวทางอิสลามสายกลางของซาอุดีอาระเบีย รวมถึงการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างระหว่างศาสนิกชนต่างศาสนา
.
ไทยพร้อมสนับสนุนภารกิจขององค์การสันนิบาตมุสลิมโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมตามหลักของศาสนาอิสลาม และเป็นสะพานในการพูดคุยระหว่างผู้คนที่หลากหลายที่จะนำมาซึ่งสันติภาพ ความยุติธรรม และการอยู่ร่วมกัน จึงหวังว่าการเยือนของเลขาธิการฯ ในครั้งนี้จะช่วยนำมาซึ่งความแน่นแฟ้นระหว่างไทยกับโลกมุสลิม
.
ด้านเลขาธิการฯ เห็นว่าประเทศไทยมีจุดแข็งและมีลักษณะที่น่าชื่นชมคือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่หลากหลายของสังคมพหุวัฒนธรรม ไม่ปรากฎข้อขัดแย้ง ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐาน 3 ประการ ได้แก่ การอบรมในระดับครอบครัว ระดับศาสนาและศีลธรรม และในระดับสถานบันการศึกษา ทำให้สังคมไทยน่าชื่นชม และเป็นตัวอย่างที่ดีในการอยู่อย่างปรองดองของพหุวัฒนธรรม
.
พร้อมกล่าวยืนยันและสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ ตลอดจนเป็นสะพานพูดคุย เพื่อให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในประเทศ โดยโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายได้พูดคุยแลกเปลี่ยนอย่างสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้ของไทยด้วย
.

เลขาฯ องค์การสันนิบาตมุสลิมโลก ชื่นชมสังคมพหุวัฒนธรรมของไทย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ