White Channel

เสียงจากฮุจญาจไม่ตรงปก

SOCIAL : “มันเจ็บปวดมาก เวลานี้เราควรอยู่ในมัสยิดหะรอม อยู่ใกล้กะอฺบะฮฺ #แต่เรากลับอยู่บนถนน เพราะที่พักไกล พวกเราหลายคนขายทรัพย์สินชิ้นสุดท้ายเพื่อจะไปฮัจญ์ ทำไมผู้ประกอบการทำกับพวกเราแบบนี้” ฮุจญาจที่ไปฮัจญ์ไม่ตรงปก กล่าวพรางน้ำตาคลอ
.
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ทนายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ได้ร่วมประชุมหารือแนวทางเยียวยาฮุจญาจที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากบริการในการประกอบพิธีฮัจญ์ประจำปี 2566 ที่ศูนย์อำนวยการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ศอ.บต. โดยมี
.
-นาวาเอกจักรพงษ์ อภิมหาธรรม ผู้อำนวยการกองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฝ่ายพลเรือน เป็นประธานในที่ประชุม
-นายธราวุธ ช่วยเกิด ปลัดจังหวัดยะลา เป็นตัวแทนจากกรมการปกครอง
-นายอับดุลอาสิ กาแบ นายกสมาคมการค้าผู้ประกอบการกิจการฮัจย์ จังหวัดชายแดนใต้
-นายสิทธิพงษ์ จันทรวิโรจน์ ประธานมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม และทนายความจากมูลนิธิศูนย์ทนายความมุสลิม
-และตัวแทนฮุจญาจ ที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้รับความเป็นธรรมจากผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ซึ่งได้เดินทางมาจาก จังหวัดพัทลุง จังหวัดสงขลา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา ร่วมประชุมในครั้งนี้
.
ภาพรวมศอ.บต. และผู้แทนกรมการปกครอง ได้รับฟังปัญหา ต้องกำหนดแนวทางเพื่อไม่เกิดปัญหาซ้ำซาก และถือว่าเป็นภารกิจหนึ่งของ ศอ.บต. ที่กฎหมายให้อำนาจไว้ให้มีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการฮัจญ์ของพี่น้องในจังหวัดชายแดนภาคใต้
.
อย่างไรก็ตามวานนี้ เจ้าของกิจการผู้ประกอบกิจการฮัจย์ที่มีปัญหาไม่ได้เดินทางมาร่วมประชุม จึงยังไม่สามารถหาข้อสรุป ที่จะเยียวยา หรือชดเชยให้กับฮุจญาตที่ได้รับความเสียหายได้
.
ขอบคุณ

ทนายอาดิลัน

หัวหน้าสำนักงานกฏหมายอดิล

ศูนย์ประสานงานพรรคพลังประชารัฐจังหวัดยะลา

.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ