White Channel

แก้ด่วน กสม.เผย ศูนย์กักฯสะเดา ขังโรฮิงญา [147 คน] บางรายอยู่นานกว่า 7 ปี สถานที่ไม่รองรับเด็ก อาหารมื้อละ 25

SOCIAL : แก้ด่วน กสม.เผย ศูนย์กักฯสะเดา ขังโรฮิงญา [147 คน] บางรายอยู่นานกว่า 7 ปี สถานที่ไม่รองรับเด็ก อาหารมื้อละ 25
.
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2566 นางสาวสุภัทรา นาคะผิว กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นายบุญเกื้อ สมนึก ที่ปรึกษาประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักกฎหมายและเจ้าหน้าที่สำนักงาน กสม.พื้นที่ภาคใต้ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์กักคนเข้าเมืองสะเดา อ. สะเดา จ. สงขลา ตามโครงการตรวจเยี่ยมสถานที่ควบคุมตัวเพื่อส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตามหลักสิทธิมนุษยชน
.
จากการตรวจเยี่ยมพบว่าศูนย์กักคนเข้าเมืองสะเดามีผู้ต้องกักจำนวนทั้งสิ้น 223 คน เป็นหญิง 66 คน ชาย 157 คน เด็ก 10 คน (ชาย 2 คน หญิง 8 คน) โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ต้องกักระยะยาวรอการเดินทางไปประเทศที่สาม จำนวน 147 คน เป็นเมียนมาร์มุสลิม(โรฮิงญา) บางรายอยู่นานกว่า 7 ปี จึงได้เดินทางไปประเทศที่สาม และพบปัญหาสำคัญ ได้แก่ จำนวนเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ ไม่มีสถานที่รองรับเด็ก งบประมาณค่าอาหารไม่สอดคล้องกับค่าครองชีพปัจจุบัน (มื้อละ 25 บาท) เมื่อผู้ต้องกักเจ็บป่วยต้องนำส่งโรงพยาบาลปาดังเบซา ซึ่งอยู่ไกลถึง 30 กิโลเมตร เป็นต้น ทั้งนี้ คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) จะได้จัดทำรายงานผลการตรวจเยี่ยมพร้อมข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่ตรวจเยี่ยมและหน่วยงานที่กำกับดูแลให้ปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักสิทธิมนุษยชนต่อไป
.
ที่มา สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
.

ขุนคมคำ

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ