skip to Main Content

SOCIAL : ผู้แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 50 ปี โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
วันเสาร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2565
เวลา 09.00 น. นายประสาน ศรีเจริญ (ผู้แทนจุฬาราราชมนตรี/รองประธานผู้ทรงคุณวุฒิสำนักจุฬาราชมนตรี) เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 50 ปี โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วย นายปรีดา เชื้อผู้ดี (ที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรี/นายก อบต.ท่าอิฐ) , นายสุธีรัช มนัสวกุล (ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดนนทบุรี) , นายยุทธศักดิ์ อ่อนน้อม (อิหม่ามประจำมัสยิดท่าอิฐ/กอฏีประจำจังหวัดนนทบุรี) , นายวีระพันธุ์ นาทอง (ประธานมูลนิธิท่าอิฐศึกษา) , นายอิมรอน เสมสายัณห์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนท่าอิฐศึกษา) , คณะผู้บริหารโรงเรียนท่าอิฐศึกษา , คณะครู นักเรียน และเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนท่าอิฐศึกษา เข้าร่วมในพิธีเปิดอาคาร 50 ปี โรงเรียนท่าอิฐศึกษาอย่างคับคั่ง ณ โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
.
โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ถือกำเนิดมาด้วยความศรัทธา และเมตตาจิตร่วมกัน ของบรรดามุสลิมทั้งหลาย เพื่อเป็นสมบัติส่วนกลางของเยาวชนมุสลิม ในอันที่จะแสวงหาความรู้ทางศาสนาอิสลาม โรงเรียนท่าอิฐศึกษาแห่งนี้ อยู่ในความอุปถัมภ์ของมูลนิธิท่าอิฐศึกษา ซึ่งได้เปิดทำการเรียน ตั้งแต่ พ.ศ. 2513 จนถึงปัจจุบัน มากกว่า 50 ปี จากอดีตจนถึงปัจจุบัน รากฐานการดำเนินงานของโรงเรียนท่าอิฐศึกษา มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อส่งเสริมการศึกษา ส่งเสริมศีลธรรม บำรุงศาสนาอิสลาม บำเพ็ญกุศลสาธารณะทั่วไป
.
ปัจจุบัน โรงเรียนท่าอิฐศึกษา ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 หลักสูตรอิสลามศึกษา พ.ศ. 2546 จัดการเรียนการสอน ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 และหลักสูตรศาสนาสายปอเนาะ สำหรับนักเรียนที่พ้นเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับแล้วตั้งแต่ระดับเอี๊ยะดาดี จนถึงระดับซานาวีย์
.
ในด้านอาคารสถานที่ ปัจจุบัน โรงเรียนท่าอิฐศึกษายังดำเนินการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆปี การก่อสร้างอาคาร 50 ปี ท่าอิฐศึกษาหลังนี้ ออกแบบโดย ดร.โอฬาร สุวรรณดี เป็นอาคารเรียนศาสนาประกอบด้วย ที่ทำการมูลนิธิท่าอิฐศึกษา สมาคมนักเรียนเก่าท่าอิฐศึกษา ห้องประชุมใหญ่ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อเรียนรู้และสืบค้น ฝ่ายทะเบียนวัดผล และห้องผู้บริหาร ฯลฯ
.
งบประมาณในการก่อสร้าง ได้รับการบริจาคเหล็กเส้นที่ใช้เป็นโครงสร้างของอาคารทั้งหมดจาก นายประดิษฐ์ นิมา และจากการบริจาคของพี่น้องมุสลิมทั้งในตำบลท่าอิฐและทั่วประเทศไทย อีกส่วนหนึ่งของงบประมาณในการก่อสร้างโรงเรียนได้รับการอนุเคราะห์จากผุ้อุปการะให้ยืมเงินมาทำการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ จากปี พ.ศ. 2558 จนถึงปี พ.ศ. 2564 ใช้งบประมาณในการก่อสร้างพร้อมครุภัณฑ์ต่างๆ ทั้งสิ้น ประมาณ 60 ล้านบาท
.
#โรงเรียนท่าอิฐศึกษา
ที่มา องค์การบริหารส่วนตำบลท่าอิฐ
.

แทนจุฬาราชมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดอาคาร 50 ปี โรงเรียนท่าอิฐศึกษา หมู่ 6 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ