skip to Main Content

SOUTH : แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือ ประชาชนมีส่วนร่วมสู่สันติสุขด้วยเหตุและผล ด้วยหนทางสันติวิธี เข้าใจ เข้าถึงพัฒนา ร่วมใจชาวประชานำพาสันติสุข
.
วันที่ 5 ม.ค.65 ที่วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พล.ท.เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ลงพื้นที่พบปะ กลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา และพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงแนวทางการร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ ขอบคุณในความร่วมในการทำงานที่ผ่านมา ตลอดจนร่วมอวยพรปีใหม่ และมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 ให้กับผู้นำ และประชาชน โดยมี แม่ทัพน้อยที่ 4 ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส ส่วนราชการ หน่วยงานในพื้นที่ร่วมคณะติดตาม
.
โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า วันนี้ตั้งใจเดินทางมาพบปะ เยี่ยมให้กำลังใจกลุ่มผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนา ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอสุไหงปาดีและใกล้เคียง มาพูดคุย และทำความเข้าใจถึงแนวทางการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กับทุกท่าน ถือโอกาสนี้มาอวยพรปีใหม่ 2565 ด้วย ซึ่งแน่นอนการแก้ไขปัญหาในพื้นที่นั้นจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน สันติสุขในพื้นที่จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากทุกภาคส่วนไม่ร่วมกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำ และประชาชนในพื้นที่ แม้พื้นที่นี้เคยสร้างความบอบช้ำให้กับพี่น้องประชาชน แต่ก็ไม่ได้ทำให้ขวัญ และกำลังใจที่มีอยู่หมดหายไป ยังคงก้าวข้ามเหตุการณ์ต่างๆ และยังคงดำเนินชีวิตตามปกติ ท่ามกลางความเชื่อมั่น และศรัทธาในกำลังของเจ้าหน้าที่รัฐ และวิถีชีวิตภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม ขอให้ผู้นำท้องที่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำศาสนาเข้าไปมีส่วนร่วมในการสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่ มีสิ่งไหนอันจะสนับสนุนส่งเสริมก็พร้อมจะช่วยเหลืออย่างเต็มที่”
.
สยามรัฐ
.
#ขุนคมคำ

แม่ทัพภาคที่ 4 พร้อมคณะ ลงพื้นที่สร้างความร่วมมือ ประชาชนมีส่วนร่วมสู่สันติสุข

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ