skip to Main Content

แอลจีเรียอนุมัติกฎหมายห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าสู่การเมืองชั่วคราว

คณะรัฐมนตรีแอลจีเรียได้อนุมัติร่างกฎหมายที่ห้ามข้าราชการทหารที่เกษียณอายุราชการ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเป็นเวลาห้าปีหลังจากเกษียณอายุ คงเหลือเพียงสิทธิในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเท่านั้น

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมแอลจีเรีย พลโทอาหมัด กออิด ซอและห์ นำเสนอร่างกฎหมายซึ่งได้รับการอนุมัติเบื้องต้น เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรในการขออนุมัติขั้นสุดท้ายในระหว่างการประชุมคณะรัฐมนตรีที่จัดขึ้นในวันอาทิตย์ โดยมนายอับดุลกอดีร บินซอและห์ เป็นประธานในที่ประชุมสภาชั่วคราวของประเทศ

ร่างกฎหมายเสนอห้ามเจ้าหน้าที่ทหารที่ทหารที่เกษียณอายุราชการในกองทัพแห่งชาติเข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองหรือดำรงตำแหน่งทางการเมืองเป็นเวลาห้าปี

คำสั่งนี้มาพร้อมกับวันเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ใกล้จะถึง ในวันที่ 12 ธันวาคมที่กำลังจะมาถึง

ที่มา MEMO

แอลจีเรียอนุมัติกฎหมายห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ทหารเข้าสู่การเมืองชั่วคราว

Back To Top
×Close search
Search