skip to Main Content

#โควิด19 : ผู้ว่ายะลาสั่งปิดเมือง
ผู้ว่ายะลาสั่งเด็ดขาด ปิดเมือง ห้ามเข้า-ออก เว้น รถพยาบาล ขนส่งสินค้าจำเป็น อุปกรณ์ทางการแพทย์ และราชการ
25 มีนาคม 2563 นายชัยสิทธิ์ พานิชพงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ออกหนังสือด่วนที่สุด สั่งการปิดเมืองยะลา เพื่อป้องกันการระบาดของโควิด19 โดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ห้ามเข้า-ออก เว้น รถพยายาล รถขนส่งสินค้าที่จำเป็น สินค้าอุปโภค บริโภค อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ และ รถของราชการ เริ่มเที่ยงคืนนี้ 00.01 ของวันที่ 26 มีนาคม 2563

ข้อมูล
จังหวัดยะลา
#ขุนคมคำ

#โควิด19 : ผู้ว่ายะลาสั่งปิดเมือง

Back To Top
×Close search
Search