skip to Main Content

SOUTH : โฆษก ศอ.บต.เชื่อ“ศบค.ส่วนหน้า”จะเป็นการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็ว
.
นายธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต./โฆษก ศอ.บต. เปิดเผยว่า ขณะนี้สถานกาณณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ยังพบผู้ติดเชื้ออย่างต่อเนื่อง ทำให้เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2564 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่คำสั่งนายกรัฐมนตรี ที่ 21/2564 เรื่อง จัดตั้งศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (เรียกโดยย่อว่า “ศบค.ส่วนหน้า”) จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดสงขลา และอาจรวมพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของจังหวัดที่มีพื้นที่ติดต่อกันตามที่นายกรัฐมนตรีกำหนด โดยมี พลเอกณัฐพล นาคพาณิชย์ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ ฯ ร่วมกับ 29 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นศูนย์ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตาม การปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้คลี่คลายโดยเร็ว ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป
.
ทั้งนี้ ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดแนวทางการบูรณาการ ประสานงาน ขับเคลื่อน เร่งรัดและติดตามการปฏิบัติงานเพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็วตามนโยบาย แนวทาง หลักเกณฑ์ และมาตรการที่รัฐบาลหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กำหนด โดยมีการร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ตามการดำเนินการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังได้ทำหน้าที่ในการกลั่นกรอง ให้ข้อเสนอแนะและความเห็นในการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19
.
นอกจากนี้ยังมีอำนาจหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เพื่อช่วยเหลือการปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดให้เป็นไปตามคำสั่งตามความเหมาะสมและปฏิบัติการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรีหรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 มอบหมาย ในกรณีมีปัญหาเกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจในข้อนี้ ให้ ศบค.ส่วนหน้า เสนอนายกรัฐมนตรีวินิจฉัยต่อไป
.
#เพจสวทยะลากรมประชาสัมพันธ์
#ศบคส่วนหน้า
.
#ขุนคมคำ

โฆษก ศอ.บต.เชื่อ“ศบค.ส่วนหน้า”จะเป็นการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คลี่คลายโดยเร็ว .

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ