skip to Main Content

SOUTH : 17 ปีตากใบ…เหตุการณ์เดียวเยียวยา 641 ล้าน กระทบ 987 ชีวิต
.
เหตุการณ์ตากใบเหตุการณ์เดียว มีผู้เสียชีวิต 85 ราย มากที่สุดเป็นอันดับ 2 ของไฟใต้ รองจากเหตุการณ์กรือเซะ
.
และเมื่อเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างการควบคุมดูแลของเจ้าหน้าที่รัฐ (ทั้งเหตุการณ์สลายการชุมนุม และเคลื่อนย้ายผู้ชุมนุมจนมีผู้ขาดอากาศหายใจ) รัฐย่อมหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเยียวยา
.
แม้เงินเยียวยาจะไม่อาจทดแทนคุณค่าของทุกชีวิตที่ดับสูญไปได้ แต่ยอดเงินจากการเยียวยาที่รัฐต้องสูญเสียไป ซึ่งเป็นภาษีจากประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ก็น่าจะทำให้รัฐบาลและเจ้าหน้าที่รัฐได้ตระหนักว่าการละเมิดสิทธิมนุษยชน ประมาทเลินเล่อ หรือไม่เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ล้วนตามมาด้วยผลกระทบที่หาบทจบไม่เจอ
.
เฉพาะเหตุการณ์ตากใบ ผู้เสียชีวิต 85 คน ได้รับเงินเยียวยารายละ 7.5 ล้านบาท รวมเป็นเงิน 561,101,000 บาท (ยอดหักลดลงสำหรับรายที่ได้รับเยียวยาจากแหล่งอื่นไปก่อนแล้ว)
กรณีทุพพลภาพ เยียวยารายละ 7.5 ล้านบาทเช่นกัน มีจำนวน 1 คน ได้รับจริง 6,380,000 บาท โดยหักยอดเงินเยียวยาแหล่งอื่นที่ได้รับไปแล้วเช่นเดียวกับกรณีเสียชีวิต
.
กรณีบาดเจ็บ ผู้พิการ เยียวยารายละ 4.5 ล้านบาท จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงิน 33,140,000 บาท
ผู้บาดเจ็บสาหัส เยียวยารายละ 1,125,000 บาท จำนวน 11 ราย เป็นเงิน 11,705,000 บาท
ผู้บาดเจ็บปานกลาง เยียวยารายละ 675,000 บาท มี 22 ราย รวมเป็นเงิน 13,970,000 บาท
ผู้บาดเจ็บเล็กน้อย เยียวยารายละ 225,00 บาท จำนวน 8 ราย รวมเป็นเงิน 1,640,000 บาท
รวมกลุ่มบาดเจ็บทั้งหมด 49 ราย เป็นเงิน 60,455,000 บาท
.
นอกจากนั้นยังมีกรณีผู้ถูกดำเนินคดี เยียวยารายละ 30,000 บาท จำนวน 85 ราย รวมเป็นเงิน 2,025,200 บาท
.
กรณีผู้ถูกควบคุมตัว แต่ไม่ถูกดำเนินคดี เยียวยารายละ 15,000 บาท จำนวน 794 ราย รวมเป็นเงิน 11,532,000 บาท
.
รวมทุกกรณี 987 ราย เงินเยียวยาทั้งสิ้น 641,493,200 บาท
.
การจ่ายเงินเยียวยา เกิดขึ้นในสมัยที่ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เป็นเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ดำรงตำแหน่ง พ.ย.2554 ถึง 24 พ.ค.2557 มีนโยบายสำคัญ คือ “ความเป็นธรรมนำการเมืองและการทหาร” โดยใช้ “ความเป็นยุติธรรมตามความเป็นจริง” ไม่ใช่ความเป็นธรรมตามกระบวนการยุติธรรมเพียงอย่างเดียว
.
พ.ต.อ.ทวี ได้นำเหตุการณ์ความไม่สงบตั้งแต่ปี 2547 ที่มีการเสียชีวิต บาดเจ็บ และความสูญเสียที่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางอาญาไปแล้ว แต่ประชาชนยังเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือรู้สึกไม่เป็นธรรม มาใช้กระบวนการที่เรียกว่า “ความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์” เปิดช่องทางให้บุคลที่มีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง และผู้ได้รับผลกระทบจากทุกเหตุการณ์ ร่วมกันพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยา โดยใช้ พระราชบัญญัติการบริหารราชการในจังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2553
.
หลักการคือ ให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายและผู้ได้รับผลกระทบจากการกระทำของเจ้าหน้าที่รัฐ เนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ผู้นั้นได้รับตามกฎหมายอื่น
.
นอกจากนั้น ยังมีการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 14 ส.ค.2555 กรณีประชาชนเสียชีวิตหรือทุพพลภาพเพิ่มเติม จากเดิมประชาชนได้รับการเยียวยา 100,000 บาท ส่วนข้าราชการได้รับเยียวยา รายละ 500,000 บาท ได้ปรับให้เยียวยาเท่ากันหมดทั้งประชาชนและข้าราชการรายละ 500,000 บาท กรณีประชาชนให้ย้อนหลังไปถึงเดือน ม.ค.2547 ถึงวันที่ระเบียบออก (พ.ศ.2555) โดยกำหนดให้ทยอยจ่ายเพิ่มเติม ปีละ 100,000 บาท
.
สำนักข่าวอิศรา

17 ปีตากใบ…เหตุการณ์เดียวเยียวยา 641 ล้าน กระทบ 987 ชีวิต

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ