skip to Main Content

เกิดอะไรในโลก : 3 ธันวาคมของทุกปี เป็น ‘วันคนพิการสากล’ และได้ถูกตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความเข้าใจปัญหาความพิการและให้เป็นที่ยอมรับของสังคม

วันที่ 3 ธันวาคม ของทุกปี คือ วันคนพิการสากล (International Day of People with Disability)  โดย องค์การสหประชาชาติ (UN) ได้ประกาศในสมัชชาใหญ่แห่งองค์การสหประชาชาติ รับรองแผนปฏิบัติการโลกว่าด้วยเรื่องคนพิการ  พร้อมทั้งสนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ เฉลิมฉลองวันคนพิการสากลทุกปี เพื่อขับเคลื่อนปฏิบัติการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการอย่างต่อเนื่องทั่วโลก
หลังประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคม เป็นวันคนพิการสากล ตั้งแต่ปี 1992 เป็นต้นมา

องค์การสหประชาชาติ UN ต้องการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ให้เกิดการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดยอยู่บนฐานของสิทธิอย่างเป็นรูปธรรม และได้มาตรฐานในระดับสากล อนึ่ง ตั้งแต่ปี1987 องค์การสหประชาชาติได้กำหนดหัวข้อวันคนพิการในแต่ละปีด้วย เช่น อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิของคนพิการ ศักด์ศรีและความยุติธรรมเพื่อคนทั้งมวล ทุกเรื่องคนพิการต้องมีคนพิการ

📌 เอเชีย-แปซิฟิกเยอะที่สุด

จากข้อมูลสถิติของ UN พบว่า กลุ่มประเทศแถบเอเชียและแปซิฟิก มีจำนวนประชากรที่เป็นผู้พิการมากที่สุดในโลก ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่เกิดมาจากปัญหาของความยากจน  นอกจากนั้นก็เกิดจากความรุนแรงของภัยพิบัติทางธรรมชาติ อุบัติเหตุ และผลของสงคราม ด้วยความพิการทุพพลภาพที่มากขึ้นทุกขณะ ทางUN จึงพยายามส่งเสริมคนพิการในด้านต่างๆ มากมายด้วยกัน ตัวอย่างเช่น ส่งเสริมให้คนพิการได้มีโอกาสอยู่ร่วมกับคนในสังคมและมีโอกาสได้รับการศึกษาในด้านต่างๆ เช่นเดียวกับคนปกติ

ตามรายงานข้อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทยนั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค. 2021) ได้ระบุว่า คนพิการในประเทศไทยที่ได้รับการออกบัตรประจำตัวคนพิการนั้นมีจำนวน 2,092,595 คน ซึ่งเพศชายมีจำนวนถึง 1,091,845 และเพศหญิง 1,000,750 ซึ่งจะเห็นได้ว่าเพศชายจะสูงกว่าเพศหญิงอยู่มาก

📌 สิทธิขั้นพื้นฐานที่ควรมีมากกว่านี้

สำหรับในประเทศไทยต่อประเด็นคนพิการนั้น ไทยมีแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 ค.ศ. 2017-2021 กำหนดวิสัยทัศน์ว่า “คนพิการเข้าถึงสิทธิได้จริง ดำรงชีวิตอิสระ ในสังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน” ภายใต้แผนนี้ยังถูกบรรจุในกรอบยุทธศาสตร์ 20 ปี ภายใต้แนวคิดไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง แต่ดูเหมือนว่า ในความเป็นจริงแล้ว ความเหลื่อมล้ำของคนพิการในสังคม หากเปรียบเทียบกับคนปกติ ในการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐาน ก็ยังไม่ถึงจุดที่น่าพอใจ

ทางเท้าและถนนที่ไม่เรียบก่อให้เกิดอันตรายและอุปสรรคต่าง ๆ สำหรับผู้ใช้รถเข็น การมีเบรลล์บล็อกนำทางเฉพาะในบางจุดและไม่ต่อเนื่องทำให้ผู้พิการทางสายตาไม่สามารถเดินทางได้อย่างสะดวก บันไดและสะพานลอยที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการข้ามถนนกลับเป็นอุปสรรคสำหรับผู้ใช้รถเข็น และทำให้พวกเขาต้องเสี่ยงอันตรายในการข้ามถนน

คนไทยที่เป็นคนพิการ มีมากกว่า 1.65 ล้านคน ยังต้องการชีวิตที่สะดวกสบายในการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานมากกว่านี้ มากกว่าที่รัฐไทยให้อยู่ ณ ตอนนี้  อีกทั้ง ตำแหน่งงานของคนพิการ 2.2 หมื่น ที่ไม่ถูกจ้างงาน สิ่งเหล่านี้ สะท้อนถึง การดูแลและความใส่ใจที่น้อยเกินไปจากทางภาครัฐ

การระบาดของ COVID-19 ได้เตือนทุกคนบนโลกว่า เราไม่ควรมองข้ามปัญหาของคนที่ลำบาก การปรับปรุงการเข้าถึงพื้นที่สาธารณะและการใช้บริการคมนาคมขนส่ง ไม่เพียงเป็นประโยชน์ต่อคนพิการเท่านั้น แต่ยังช่วยอำนวยความสะดวกแก่พวกเราทุกคนอีกด้วย เนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลปีนี้ เราจึงอยากเน้นย้ำอีกครั้งว่าการพัฒนาที่หลอมรวมคนพิการจะช่วยพัฒนาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

📌 เด็กพิการไทยเกือบครึ่งไม่ได้รับเบี้ยความพิการ

นางคยองซัน คิม ผู้อำนวยการองค์การยูนิเซฟ ประเทศไทย เปิดเผยรายงานวิเคราะห์ฉบับใหม่ของยูนิเซฟ ซึ่งเผยแพร่เมื่อเดือน พ.ย. ระบุว่า ทั่วโลกมีเด็กพิการมากถึง 240 ล้านคน คิดเป็น 1 ใน 10 ของเด็กทั่วโลก ถือเป็นกลุ่มที่ขาดโอกาสแทบทุกด้านของชีวิต เมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่พิการ จำนวนเด็กพิการล่าสุดนี้สูงกว่าตัวเลขประมาณการเดิม เนื่องจากครอบคลุมความพิการในหลายมิติมากกว่าเดิม โดยรวมความยากลำบากในการใช้ชีวิตด้านต่างๆด้วย

เด็กพิการถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่สุดในสังคมและได้รับโอกาสน้อยที่สุดในทุกด้านของชีวิต อีกทั้งมักเผชิญการถูกตีตรา การเลือกปฏิบัติ เผชิญอุปสรรคในการเข้าถึงการศึกษา บริการสุขภาพ และขาดโอกาสมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ รวมถึงเสี่ยงต่อการถูกทำร้าย ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์

นางคยองซัน คิม สำหรับประเทศไทย ยูนิเซฟได้สนับสนุนสำนักงานสถิติแห่งชาติ สำรวจความพิการปี 2017 พบว่า ประเทศไทยมีเด็กพิการเกือบ 140,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในครอบครัวที่ยากจน ร้อยละ 38 ไม่ได้เข้าเรียน ร้อยละ 27 ไม่ได้รับบริการส่งเสริมสุขภาพและอีกร้อยละ 4 ไม่ได้รับการตรวจรักษาเมื่อเจ็บป่วยหรือจำเป็น เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กพิการไม่ได้จดทะเบียนคนพิการกับรัฐและไม่ได้รับเบี้ยความพิการ

📌 วอนทั่วโลกให้ความสนใจ

ทั้งนี้ ยูนิเซฟเรียกร้องให้รัฐบาลทุกประเทศมอบโอกาสที่เท่าเทียมให้แก่เด็กพิการ พร้อมทั้งขจัดการตีตราและการเลือกปฏิบัติในประเทศไทย ยูนิเซฟทำงานร่วมกับสำนักงานสถิติแห่งชาติและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับเด็กพิการอย่างมีคุณภาพ พร้อมผลักดันให้เด็กและคนพิการเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพและครอบคลุมได้อย่างเท่าเทียม ซึ่งรวมถึงการได้รับเบี้ยความพิการที่พวกเขามีสิทธิ์ได้รับ.

อย่างไรก็ตาม แม้ความพิการ จะเป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิตประจำวัน ของผู้คนบนโลก ไม่ว่าจะเป็นที่ไทย หรือ ที่ใดๆก็ตาม , แต่แท้จริงแล้ว ความพิการที่แท้จริง เพียงอย่างเดียวในชีวิต ที่จะเป็นสิ่งที่ “บั่นทอนชีวิต” อย่างแท้จริง นั่นคือการมีทัศนคติที่เลวร้ายต่างหาก…ขอเพียงมองโลกในแง่มุมบวก มุมดี ชีวิตก็น่าจะยิ้มได้บ้าง ในโลกที่โหดร้ายใบนี้

 

 

ที่มา :
dailynews : https://www.dailynews.co.th/articles/533939/
springnews : https://www.springnews.co.th/news/818703
nationtv : https://www.nationtv.tv/news/378855297
workpointtoday : https://workpointtoday.com/211203/
thairath : https://www.thairath.co.th/news/local/2256736

3 ธันวาคม วันคนพิการสากล

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ