skip to Main Content

ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล

icon-google-play
ico-ios
new-whiteflix

หนึ่งในความเอาใจใส่ของชนรุ่นก่อน (ชาวสะลัฟ) ในเรื่องความผิด คือคำกล่าวที่ว่า “ถ้าหากบาปมันมีกลิ่นแล้ว แน่นอนคงไม่มีใครกล้าเข้าใกล้ฉันเลย”#อ.บุคอรี อั๊ลการีมี

ความเอาใจใส่ของชนรุ่นก่อน(สะลัฟ)ในเรื่องความผิด

Back To Top
×Close search
Search