skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
สิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังคือการประณามประชาชาติทั้งหมด เพียงเพราะคนไม่กี่คน

สิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังอย่างยิ่งก็คือ การประณามประชาชาติทั้งหมด

เพียงเพราะความคิดของบุคคลไม่กี่คน

(เชค ยูซุฟ อัล-เกาะเราะฎอวียฺ)

สิ่งหนึ่งที่พึงระมัดระวังคือการประณามประชาชาติทั้งหมด เพียงเพราะคนไม่กี่คน

Back To Top
×Close search
Search