skip to Main Content

COVID-19 : พิษโควิดปิดด่านฉุดค้าชายแดน 8 เดือนวูบ 7.42%

.

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า การค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ช่วง 8 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-ส.ค.) มีมูลค่ารวม 852,677 ล้านบาท ลดลง 7.42% แบ่งเป็นการส่งออก 494,386 ล้านบาท ลดลง 7.37% และการนำเข้า 358,291 ล้านบาท ลดลง 7.49% เกินดุลการค้า 136,095 ล้านบาท โดยสาเหตุที่การค้าชายแดนและผ่านแดนที่ปรับตัวลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้มีการปิดด่านชายแดนการค้าทั้งสองฝ่าย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ทำให้กระทบต่อการส่งออกและนำเข้า

.

ทั้งนี้ ตั้งแต่ช่วงกลางเดือนส.ค.2563 เมียนมาได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกที่ 2 ส่งผลให้ผู้ว่าราชการจังหวัดตามชายแดนไทยประกาศระงับการเดินทางเข้า-ออกของบุคคล ยานพาหนะ และสิ่งของ เป็นการชั่วคราว ณ จุดผ่อนปรนการค้า ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 แห่ง คือ 1.จุดผ่อนปรนการค้าห้วนต้นนุ่นติดกับรัฐคะยา 2.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านแม่สามแลบติดกับรัฐกะเหรี่ยง 3.จุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยผึ้งติดกับรัฐฉาน และในจังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง คือ จุดผ่านแดนชั่วคราว ด่านพระเจดีย์สามองค์ติดกับภาคตะนาวศรี

.

ผลจากการปิดด่านดังกล่าว ทำให้สถานการณ์เปิดจุดผ่านแดน (จุดผ่านแดนถาวร/จุดผ่านแดนชั่วคราว/จุดผ่อนปรนการค้าและการท่องเที่ยว/จุดผ่อนปรนพิเศษ) ของไทย เหลือเพียง 36 แห่ง จากทั้งหมด 97 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งกรมฯ จะติดตามสถานการณ์ เพื่อหาแนวทางผลักดันในการอำนวยความสะดวกทางการค้า ณ จุดผ่านแดน เพื่อให้การขนส่งสินค้ามีความคล่องตัวมากขึ้นต่อไป

.

สำหรับการค้าชายแดนกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา พบว่า มาเลเซียยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 151,978 ล้านบาท ลดลง 20.95% รองลงมา คือ สปป.ลาว มูลค่า 123,395 ล้านบาท ลดลง 6.33% เมียนมา มูลค่า 114,442 ล้านบาท ลดลง 13.02% และกัมพูชา มูลค่า 107,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.09% โดยสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า สปป.ลาว ได้แก่ น้ำมันดีเซล สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และน้ำมันสำเร็จรูปอื่นๆ เมียนมา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ น้ำมันดีเซล และผ้าผืนและด้าย และกัมพูชา ได้แก่ เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ สินค้าปศุสัตว์อื่นๆ และรถยนต์นั่ง

.

ส่วนการค้าผ่านแดนไปยังจีน สิงคโปร์ เวียดนาม และประเทศอื่นๆ พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 153,718 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.58% รองลงมา คือ สิงคโปร์ มูลค่า 56,773 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.02% เวียดนาม มูลค่า 39,720 ล้านบาท ลดลง 20.56% และประเทศอื่นๆ มูลค่า 105,150 ล้านบาท ลดลง 14.59% สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง สิงคโปร์ ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปภายในแบบลูกสูบและส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และส่วนประกอบ และแผงวงจรไฟฟ้า และเวียดนาม ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็ง และแห้ง เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ อุปกรณ์กึ่งตัวนำ ทรานซิสเตอร์ และไดโอด

COVID-19 : พิษโควิดปิดด่านฉุดค้าชายแดน 8 เดือนวูบ 7.42%

Back To Top
×Close search
Search