skip to Main Content

COVID-19 : ตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน .สงขลา ยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการโรคติดต่อจังวัด เสนอแนะมาตรการป้องกันโควิด-19 ทั้งกรณีโรงงานใน .จะนะ ที่จะกลับมาเปิดอีกครั้ง และโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามที่จะเปิดเรียน 14 มิ..นี้ หวั่นกลายเป็นคลัสเตอร์ใหม่

.

วันที่ 31 ..64 มีตัวแทนเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนจังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์การระบาดโรคโควิด-19 จำนวน 12 องค์กร นำโดย รศ.ดร.เริงชัย ตันสกุล นายกสมาคมผู้บริโภคสงขลา ได้เข้ายื่นหนังสือผ่าน นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผ่านไปยังคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลาเพื่อเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาการระบาดของโควิด-19 ที่ .สงขลา พบผู้ป่วย 1,454 คน และกระจายไปเกือบทุกสังคม

.

โดยเฉพาะคลัสเตอร์ในโรงงานอาหารทะเลสยามอินเตอร์ ใน .จะนะ .สงขลา มีพนักงาน 3,000 คน และพบกลุ่มพนักงานทั้งไทย เมียนมา ติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 65 คน และจะครบกำหนดปิดโรงงาน 14 วัน ในวันนี้ (31 ..) รวมถึงกรณีโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะเปิดเทอมในวันที่ 14 มิ..นี้

.

โดยมีข้อเสนอแนะ 5 ด้าน ได้แก่

.

1. บนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ขอให้มีการตรวจคัดกรองโรคโควิค-19 กับแรงงานข้ามชาติทุกคน เพื่อให้ได้รับการดูแลทางการแพทย์ มีมาตรการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัย การกินอยู่ ไม่ให้เกิดความขาดแคลนในช่วงกักตัว

.

2. เพื่อป้องกันการระบาดสู่ชุมชน หากมีการเปิดโรงงานต้องมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อระหว่างการทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ทั้งกับคนไทย และแรงงานข้ามชาติ โรงงานต้องมาตรการห้ามการเข้าออก ทั้งแรงงานไทย และแรงงานข้ามชาติ มาตรการการจัดการกับโควิด-19 ต้องใช้มาตรฐานเดียวกันกับจังหวัดอื่นๆ ในการกำหนดมาตรการความปลอดภัย และการระบาดของโควิด-19 ในโรงงาน

.

3. การสร้างกลไกเพื่อความมั่นใจในช่วงการระบาดระยะยาวให้ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยของโรงงาน เพื่อป้องกัน และแก้ปัญหาการแพร่กระจายของโควิด-19 ที่อาจกระจายสู่ชุมชนได้ รวมถึงการปฏิบัติต่อแรงงานตามมาตรฐานบนพื้นฐานสิทธิมนุษยชน ขอให้มีตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ใน .สงขลา มีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจ และกำหนดมาตรการต่างๆ ของจังหวัดที่ส่งผลกระทบกับชุมชน

.

4. การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ให้มีระบบข้อมูลเพื่อจัดการปัญหาอนาคต สาธารณสุขจังหวัดโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสงขลา ควรมีการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ กรณีโรงงานเปิดดำเนินการต่อไปจำนวนผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นบนสถานการณ์ร้ายแรงสุดอย่างไร เพื่อนำไปเป็นข้อมูลก่อนตัดสินใจ

.

5. การจัดการต่อความกังวลในการดำเนินวิถีชีวิตตามบริบทสังคม ข้อกังวลโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม ที่จะเปิดวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ถ้าคุมไม่อยู่ต้องเลื่อนการเปิด หรือโรงเรียนอาจจะเป็นคลัสเตอร์ต่อไป การแพร่ระบาดซึ่งมีสาเหตุจากแหล่งอื่นๆ ส่งผลให้ไม่สามารถประกอบศาสนกิจได้ เช่น ห้ามละหมาดวันศุกร์ ทั้งที่มัสยิดใน .สงขลา ไม่ได้เป็นคลัสเตอร์แต่อย่างใด

.

ผู้จัดการออนไลน์

COVID-19: เครือข่ายสงขลาฯแนะมาตรการคุมโควิด

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ