skip to Main Content

COVID-19: แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแนะ 62คนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด19เข้ารักษาให้ข้อมูลไม่ครบ

.

เมื่อวันที่ 13 มิ.. 2564 นายแพทย์อหมัดมูซูลัม เปาะจิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจะแนะ .จะแนะ .นราธิวาส ได้ออกหนังสือประกาศโรงพยาบาลจะแนะ วันที่ 12 มิถุนายน 2564 กรณีพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ในโรงพยาบาลจำนวน 1 ราย เป็นเพศหญิง อายุ 38 ปี เป็นคนพื้นที่ .6 .กาเตาะ .ดุซงญอ .จะแนะ .นราธิวาส มีประวัติมารับบริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2564 และได้เข้ารับการรักษาตั้งแต่วันที่ 3 มิถุนายนจนถึงปัจจุบัน 

และพบว่าในระหว่างการรักษา ผู้ป่วยให้ข้อมูลไม่ครบถ้วนต่อการระมัดระวังในการให้บริการรักษาพยาบาล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์เสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 และต้องกักตัวรวม 62 ราย

.

โดยแยกเป็นแพทย์ 2 คน พยาบาลวิชาชีพ 42 คน เจ้าหน้าที่เอ็กซเรย์ 1 คน พนักงานเปล 2 คน พนักงานทำความสะอาด 4 คน พนักงานประกอบอาหาร 2 คน พนักงานซักฟอก 2 คน ผู้ช่วยการพยาบาล 8 คน ส่งผลกระทบต่ออัตรากำลังในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

ทางโรงพยาบาลจะแนะ จึงจะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ป่วยอาการทางเดินหายใจ ที่เข้าข่ายสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น

.

โดยงดให้บริการผู้ป่วยทั่วไปทุกกรณี รวมทั้งการตรวจเพื่อออกใบรับรองแพทย์เป็นการชั่วคราว ส่วนกรณีผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้ไปรับยาที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน ในวันที่แพทย์ออกตรวจปกติ ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง 

.

ขอบคุณ ภาพ/ข่าว

สัญฐิติ ขอจิตต์เมตต์

#ขุนคมคำ

COVID-19: แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจะแนะ 62คนหลังพบผู้ติดเชื้อโควิด19เข้ารักษาให้ข้อมูลไม่ครบ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ