skip to Main Content

#โควิด19 : หากจำเป็นต้องออกจากบ้าน ช่วง”เคอร์ฟิว”ต้องเตรียมอะไรบ้าง

 

 

ตามที่รัฐบาลมีเหตุจำเป็นประกาศมาตรการเคอร์ฟิว ระหว่างเวลา 22.00-04.00 น. เพื่อควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 เม.ย.2563 นั้น
.
– กรณีมีความจำเป็นต้องออกนอกเคหสถาน (เฉพาะจำเป็นจริงๆ) สิ่งที่ต้องมีติดตัว และแสดงกับเจ้าหน้าที่ คือ
.
1 บัตรประจำตัวประชาชน
.
2.เอกสารรับรองจาก นายจ้าง หรือผู้ประกอบการ ระบุว่า เป็นใคร สังกัดใด มีหน้าที่อะไร และมีความจำเป็นต้องออกมาเพราะเหตุใด วันเวลาไหนบ้าง (ภายในจังหวัด/ข้ามเขตจังหวัด)
.
– ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการยกเว้นได้แก่ ผู้มีความจำเป็น หรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่ง น้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัศดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็น
.
– ผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับหากฝ่าฝืน โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

#โควิด19 : หากจำเป็นต้องออกจากบ้าน ช่วง”เคอร์ฟิว”ต้องเตรียมอะไรบ้าง

Back To Top
×Close search
Search