skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
เราจะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนไม่ชอบเสมอ

ท่านจะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนไม่ชอบท่าน

ขนาดมะลาอีกะห์ ก็ยังถูกรังเกียจจากเหล่าชัยฏอน

(อุสตาสอะบูยะห์ยา  บัดรุสสลาม)

เราจะดีแค่ไหน ก็ยังมีคนไม่ชอบเสมอ

Back To Top
×Close search
Search