skip to Main Content

6. และอย่าทำคุณ เพื่อหวังการตอบแทนอันมากมาย

**อย่าลำเลิกต่อพระเจ้าของเจ้าเพราะการจงรักภักดีของเจ้า และอย่าได้ของสิ่งตอบแทนในการเผยแผ่ศาสนาของเจ้า หรืออย่าลำเลิกในสิ่งที่เจ้าได้ให้แก่ผู้อื่นเป็นการทวงบุญคุณ เพราะการกระทำเช่นนี้เป็นการขัดกับมรรยาทอันดีงาม

อย่าทำคุณเพื่อหวังผลตอบแทน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ