White Channel

บริจาคแต่สิ่งที่ดี

267. บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ! จงบริจาคส่วนหนึ่งจากบรรดาสิ่งดี ๆ (*1*) ของสิ่งที่พวกเจ้าได้แสวงหาไว้

1) คือสิ่งดี ๆ ที่ได้มาในทางที่ชอบด้วยบัญญัติศาสนา

 

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ