ใครที่ได้รับบางสิ่งแล้วรู้สึกพอ เขาก็จงตอบแทนกลับ

ใครที่ได้รับบางสิ่งบางอย่างแล้วรู้สึกพอ

เขาก็จงตอบแทนกลับ

และหากไม่เพียงพอ

เขาก็จงสรรเสริญ 

เพราะใครที่สรรเสริญเขาก็ขอบคุณ

และใครที่ปิดบังเขาก็เนรคุณ

(บันทึกโดย อัตติรมิซีย์)

Loading