White Channel

ดุอาอฺดีๆ ขอได้ตลอดปี

ดูอาร์ดีๆ ขอได้ตลอดปี  (โดย เชคริฏอ อะหมัด สมะดี)

อัลลอฮ์ทรงเกรียงไกร อัลลอฮ์ทรงยิ่งใหญ่ ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์ (ซบ.)

โอ้อัลลอฮ์ ได้โปรดขอให้พระองค์ทรงเป็นสักขีพยานว่า หัวใจของเราไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากพระองค์ หัวใจของเราไม่ศรัทธาต่อใครในฐานะเป็นพระเจ้า นอกจากพระองค์ท่านเท่านั้น

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรด วันนี้จงเป็นสักขีพยานว่า เราขอให้เริ่มชีวิต และจบชีวิตด้วย ลาอีลาฮาอิ้ลลัลลอฮ์ ขอให้เริ่มชีวิตและจบชีวิต ด้วยการเชื่อมั่นและศรัทธา และสวามีภักดิ์ต่อพระองค์ท่านเท่านั้น

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดทรงมองถึงหัวใจของเรา และได้เห็นความยากจน ความขัดสน ความย่ำแย่ ได้เห็นความต้องการในหัวใจของเราที่จะให้พระองค์ท่านเป็นช่วยเหลือพวกเราทั้งหลาย

โอ้อัลลอฮ์ เราขอยกดูอาร์ของเรา ของบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลาย ขอยกดูอาร์บิดา มารดาของเรา ขอยกดูอาร์ของคนที่ถูกข่มเหงทุกคนในโลกนี้ ขอยกดูอาร์ของคนที่เดือดร้อนทุกคนในโลกใบนี้ ยังฟากฟ้า ยังพระบัลลังค์ ยัง ณ ที่พระองค์ท่าน

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรด ทรงได้ยิน ทรงฟัง ทรงตอบรับดูอาร์ของเราทุกคน โอัอัลลอฮ์ได้โปรดให้เราได้ยืนหยัดในแนวทางของพระองค์ท่าน ได้โปรดให้เราได้เสียชีวิตในอากีดะฮ์ที่ถูกต้อง ได้โปรดให้เราได้เข้าหลุมศพด้วยอิสลามที่สมบูรณ์

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดเมตตาเรา บิดามารดาของเรา ปู่ย่าตายายของเรา เครือญาติของเรา ลูกๆของเรา ภรรยาของเรา สมาชิกครอบครัวของเรา เพื่อนบ้านของเรา บรรดาผู้รู้ครูบาอาจารย์ของเรา บรรดาผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงทุกคน

โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงรู้ยิ่งว่าพวกเราเป็นบ่าวของพระองค์ ที่พยายามทำความดีที่พระองค์สั่งใช้ และพระองค์ก็ทรงรู้ว่าพวกเรา ก็อ่อนแอเพียงพอ ที่อาจจะมีข้อบกพร่อง มีข้ออ่อนแอ ทำบาป มีมลทิน มีความชั่วมากมาย แต่เราเชื่อมั่นว่า อภัยโทษของพระองค์ ความเมตตาของพระองค์ทรงไพศาล กว้างขวางกว่าความชั่ว มลทินของเรา

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้ความเมตตาอันไพศาล กว้างขวางของพระองค์ลบล้างความชั่วมลทินของเราทุกประการ โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงรู้ว่าในหมู่พวกเรามีคนที่อ่อนแอ มีมลทินมีบาปหลายประการที่ยังเตาบัตตัวไม่ได้ ยังเลิกไม่ได้

โอ้อัลลอฮ์วันนี้ เราขอยกยังฟากฟ้า ยังพระบัลลังค์ของพระองค์ท่าน ซึ่งคำร้อง คำขอของเรา ให้พระองค์ท่านเป็นผู้ช่วยให้บุคคลที่อยู่ในหมู่ชนของเรา ที่ยังอ่อนแอและยังเลิกบาป เลิกมลทินไม่ได้ ให้พวกเราเลิกบาป และกลับเนื้อกลับตัวในบาปเหล่านี้ทั้งหลาย

โอ้อัลลอฮ์ พระองค์ทรงรู้ว่าพวกเรามีลูกหลาน มีเครือญาติ มีเพื่อนฝูงที่กำลังทำบาป ทำมลทิน พวกเราจะมีพรรคพวก บุคคลที่ติดยา ติดเหล้า ติดบาปบางประการ โอ้อัลลอฮฺ์พระองค์รู้ว่าเราต้องการ และเขาต้องการที่จะเลิกมลทินเหล่านี้

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดรับดูอาร์ของเรา ให้เขาเหล่านั้นได้เลิกติดยา ติดเหล้า ได้เลิกติดสิ่งอบายมุขทั้งหลาย ได่โปรดช่วยให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ปราศจากมลทินและอบายมุข ปราศจากยาเสพติด ปราศจากทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำให้พระองค์ทรงโกรธกริ้ว

โอัอัลลอฮ์ พวกเรามีอะไรมากมายอยากจะขอต่อพระองค์ท่าน แต่เราขอในสิ่งทีท่านนบีมูฮัมหมัด(ซล.)และบรรดาซอลีฮีนทุกยุคทุกสมัยได้ขอต่อพระองค์ท่าน โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดให้พวกเราด้วย

โอ้อัลลอฮ์ ไม่มีความเมตตาใดๆ ความอภัยโทษใดๆ ไม่มีความโปรดปรานใดๆที่พระองค์ตัดสินใจว่าจะทรงประทานให้แก่มวลผู้ศรัทธาทั้งหลายในวันนี้ เว้นแต่พวกเราจะขอให้พวกเรามีส่วนด้วย ในความเมตตา ในความอภัยโทษที่พระองค์ทรงกำหนดให้ปวงบ่าวของพระองค์

โอ้อัลลอฮ์ เราทราบดีว่า พระองค์จะเมตตาให้อภัยโทษบ่าวของพระองค์บางคน โอ้อัลลอฮ์ ในเมื่อเขาเหล่านั้นจะมีสิทธิ์รับอภัยโทษจากพระองค์ท่าน ขอให้พวกเราอยู่ในบรรดาปวงบ่าวที่พระองค์ประสงค์ให้เขาเหล่านั้นได้รับอภัยโทษด้วยเถิด

โอ้อัลลอฮ์ พวกเรารู้ว่าพวกเรามีมลทิน มีความชั่ว เพียงพอที่อาจจะกีดกั้นความเมตตา และความอภัยโทษของพระองค์ท่าน แต่เราเชื่อว่าพระองค์ท่านทรงมีความเมตตา มีความอภัยโทษเพียงพอ กว้างขวางเพียงพอ ที่จะแจกจ่ายให้แก่ปวงบ่าวของพระองค์ทุกคน

โอ้อัลลอฮ์พระองค์ทรงให้ริสกีแม้กระทั่งคนที่ปฏิเสธพระองค์ แม้กระทั่งคนที่ไม่ได้ขอพระองค์ แต่วันนี้เราขอพระองค์ และเราศรัทธาต่อพระองค์ โอ้อัลลอฮ์อย่าให้เราได้สิ้นหวังในความเมตตา ในความอภัยโทษของพระองค์ท่าน

โอ้อัลลอฮ์ในหมู่คณะของพวกเรา สมาชิกครอบครัวพวกเรา มีบางครอบครัวทะเลาะเบาะแว้ง โกรธกัน ไม่คืนดีกัน โอ้อัลลอฮ์ ได้โปรดให้สมาชิกครอบครัวในหมู่คณะของเรา ได้คืนดีกัน รักใคร่กัน ให้สังคมของเราสมัคคีกัน ให้สังคมของเรามีความเป็นปึกแผ่นเดียวกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน

โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือผู้นำมุสลิมของเราทั่วโลก โปรดช่วยเหลือให้เรา บันดาลใจเขาให้นำสังคมของเราไปสู่ความถูกต้อง นำสังคมของเราไปสู่คุณงามความดีทุกประการ

โอ้อัลลอฮ์ พวกเรามีบุคคลที่อยากทำงานเพื่ออิสลาม แต่เขาอาจจะประสบอุปสรรคบางอย่าง โอ้อัลลอฮ์ได้โปรดช่วยเหลือให้เขามีความอดทน มีความต่อสู้ ในการที่จะยืนหยัดในหนทางของพระองค์ และชูอิสลามให้ประจักษ์ชัดและสูงส่งในแผ่นดินของพระองค์ท่าน

โอ้อัลลอฮ์ บางอย่างที่เรามิอาจที่จะขอต่อพระองค์ท่าน เพราะเรารู้สึกว่าเราไม่มีวาสนาการงานเพียงพอที่จะขอต่ออัลลอฮ์ แต่เราเชื่อว่าพระองค์ชอบที่จะให้พวกเราขอต่อพระองค์ท่าน

โอ้อัลลอฮ์ สำหรับเราและพี่น้องเรา ครอบครัวของเรา ภรรยาของเรา ลูกๆของเรา บรรพบุรุษของเรา เพื่อนบ้าน เครือญาติของเรา มุสลีมีน มุสลีมะห์ทุกคน ขอให้พระองค์ท่านโปรดประทานรางวัลอันใหญ่หลวง ให้เราได้ถูกปลดจากไฟนรก ให้เราได้เข้าสวนสวรรค์อันสูงส่ง อันนิรันดรของพระองค์ท่าน

ได้โปรดอย่าให้เราได้เดือดร้อนในวันกียามะฮ์ ได้โปรดอย่าให้เราเดือนร้อนในหลุมฝังศพ ได้โปรดให้เราได้เข้าสวรรค์ เมื่อเราฟื้นคีนชีพโดยไม่ผ่านความทุกข์แม้แต่น้อย

โอ้อัลลอฮ์ หากมีประการหนึ่งประการใดที่เป็นคุณงามความดีและเราไม่ได้ขอ หรือเรามิอาจที่จะขอได้ โอ้อัลลอฮ์ด้วยความเมตตาของพระองค์ท่าน ได้โปรดให้กับพวกเราเถิด ได้โปรดประทานทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณงามความดี ที่เหมาะสมกับความเมตตาอันกว้างขวางของพระองค์ท่าน ได้โปรดอย่าตอบแทนพวกเราตามสภาพความอ่อนแอของเรา แต่ได้โปรดตอบแทนเราตามสภาพความเมตตา ความอภัยโทษของพระองค์ท่าน

******************

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ