skip to Main Content

4 วิธีทำให้มีริสกี

1.มอบหมายต่ออัลลอฮฺ

2.ยึดมั่นในทางที่เที่ยงตรง

3.ขออภัยโทษบ่อยๆ

4.เชื่อมสัมพันธ์เครือญาติ

4 วิธีทำให้มีริสกี

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ