skip to Main Content
ความดีจะไม่สูญหาย

30. แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลาย เราจะไม่ให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีสูญหายอย่างแน่นอน

ความดีจะไม่สูญหาย

Back To Top
×Close search
Search