skip to Main Content
อย่าสร้างบ้านในดุนยา จนลืมบ้านในสวรรค์

สร้างบ้านในดุนยากันแล้ว

อย่าลืมสร้างบ้านในสวรรค์

ด้วยการละหมาดสุนัตกันด้วย

#ศาสนาคือการตักเตือนกัน

อย่าสร้างบ้านในดุนยา จนลืมบ้านในสวรรค์

Back To Top
×Close search
Search