skip to Main Content

WORLD : “ไม่มีที่ใดในการเมืองของเราที่จะยอมรับอิสราเอลและกระชับความสัมพันธ์กับอิสราเอล และในทุก เรื่อง นโยบายของอิสลามเอมิเรตส์แห่งอัฟกานิสถานดำเนินการตามหลักชารีอะห์ของอิสลามโซฮาอิล ชาฮีน หัวหน้าสำนักงานการเมืองตอลิบานกล่าว

.

IEAUrduOffice

.

#ขุนคมคำ

IEA ไม่มีที่สำหรับอิสราเอลในการกระชับความสัมพันธ์

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ