skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
ผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ

26. และผู้ที่อยู่ในชั้นฟ้าทั้งหลายและแผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์ (*1*) ทั้งมวลเป็นผู้จงรักภักดีต่อพระองค์

(1) เช่น มะลาอิกะฮฺ มนุษย์ และญิน

ผู้จงรักภักดีต่ออัลลอฮฺ

Back To Top
×Close search
Search