skip to Main Content
ไม่มีความผิดอะไร ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺ

ไม่มีความผิดบาปใดๆ

ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺ

(อ.นุอฺมาน อาลี คาน)

ไม่มีความผิดอะไร ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺ

Back To Top
×Close search
Search