skip to Main Content

ไม่มีความผิดบาปใดๆ

ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺ

(อ.นุอฺมาน อาลี คาน)

ไม่มีความผิดอะไร ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ