skip to Main Content
ดูฟรี ความรู้ และบันเทิงฮาลาล icon-google-play ico-ios new-whiteflix

ไม่มีความผิดบาปใดๆ

ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺ

(อ.นุอฺมาน อาลี คาน)

ไม่มีความผิดอะไร ที่จะยิ่งใหญ่ไปกว่าความเมตตาของอัลลอฮฺ

Back To Top
Search