skip to Main Content
สามีและภรรยาไม่บังควรที่จะรังเกียจบุคลิกหนึ่งบุคลิกใดของคู่ครอง

“ชายผู้ศรัทธาไม่บังควรที่จะโกรธหญิงผู้ศรัทธา
หากเขารังเกียจคุณลักษณะหนึ่งคุณลักษณะใดของเธอ
ก็จงพอใจกับคุณลักษณะอื่นๆ ของเธอ” (รายงานโดย
มุสลิม

สามีและภรรยาไม่บังควรที่จะรังเกียจบุคลิกหนึ่งบุคลิกใดของคู่ครอง

Back To Top
×Close search
Search