White Channel

ตายในสภาพเป็นผู้ศรัทธา

126. “และท่าน(*1*)จะไม่แก้แค้นเรา นอกจากว่าเราศรัทธาต่อบรรดาสัญญาณ(*2*)แห่งพระเจ้าของเราเท่านั้น เมื่อมันได้มายังเรา โอ้พระเจ้าของเราโปรดเทความอดทน(*3*)ลงมาบนพวกเราด้วยเถิด และโปรดทรงให้พวกเราตายในฐานะผู้สวามิภักดิ์ด้วย”

(1) หมายถึงฟิรอาวน์
(2) หมายถึงมัวะญิซาตที่อัลลอฮ์ได้แสดงให้ประจักษ์โดยผ่านมือของท่านนะบีมูซา ทั้งนี้เพื่อยืนยันการเป็นนะบีของท่าน
(3) หมายถึงให้มีความอดทน และการที่ใช้คำว่า “เรา” นั้นเป็นการเปรียบเทียบเพื่อให้เห็นเป็นภาพพจน์ว่าความอดทนนั้นประหนึ่งน้ำ และเมื่อต้องการได้ ก็ขอให้อัลลอฮ์ทรงเทลงมาให้

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ