skip to Main Content

24. (พร้อมกับกล่าวว่า) “ความศานติจงมีแต่พวกท่าน เนื่องด้วยพวกท่านได้อดทน มันช่างดีเสียนี่กระไรที่พำนักบั้นปลายนี้”

รางวัลของผู้ที่อดทน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ