skip to Main Content
สถานที่…ตรวจสอบอีหม่าน

ใครที่ยำเกรงอัลลอฮฺในที่ลับ เขาจะไม่ฝ่าฝืนพระองค์ในที่แจ้ง

ส่วนใครที่กล้าฝ่าฝืนพระองค์ในที่แจ้ง

คงไม่ต้องถามว่าในที่ลับเขาทำอะไรบ้าง!

สถานที่…ตรวจสอบอีหม่าน

Back To Top
×Close search
Search