skip to Main Content
POLITICS : ทวี: อภิปรายร่าง แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ
“รัฐธรรมนูญได้บอกว่าจะเป็นรัฐธรรมนูญปราบโกงป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ได้เขียนบังคับ ส.ส.และ ส.ว.ไม่ให้มีผลประโยชน์ทับซ้อน แต่ไม่ได้บังคับกับ คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.), คณะรัฐมนตรี (ครม.), สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) จะเห็นว่าคนกลุ่มนี้ถูกเลือกมาเป็นวุฒิสมาชิกจำนวนมาก เป็นองค์กรอิสระจำนวนมาก ดังนั้นจึงเห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ผู้ร่างมีความเห็นแก่ตัว ไม่เป็นประชาธิปไตย เพราะความเป็นประชาธิปไตยนั้นคุณค่าของความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ ต้องเท่าเทียมกัน”
พันตำรวจเอก ทวี สอดส่อง
ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชาติ

POLITICS : ทวี: อภิปรายร่าง แก้ไขเพิ่มเติม รัฐธรรมนูญ

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ