skip to Main Content
POLITICS : เคาะแล้ว คกก.สมานฉันท์มี21คนจาก7กลุ่ม
.
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563 นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร แถลงผลการหารือร่วม 4 ฝ่าย ซึ่งมีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา นายวิรัช รัตนเศรษฐ ประธานวิปรัฐบาล และนายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้าน เข้าร่วมการประชุม ว่า ที่ประชุมได้เห็นร่วมกันให้มีการเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.การออกเสียงประชามติในวันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563 รวมถึงญัตติของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ที่จะขอให้ที่ประชุมรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบให้ส่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 3 ฉบับ ที่ให้มีการตั้งสภาร่างรัฐธรรมนูญ(ส.ส.ร.) เพื่อจัดทำร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
.
นอกจากนี้ นายชวน ยังกล่าวว่าที่ประชุมได้มีการพิจารณารูปแบบโครงสร้างคณะกรรมการสมานฉันท์ ที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ไปพิจารณามา โดยสรุป
คณะกรรมการสมานฉันท์ จะมีจำนวน 21 คน มาจาก 7 กลุ่ม ประกอบด้วย
1.ตัวแทนจากรัฐบาล 2 คน
2.ตัวแทนจาก ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล 2 คน
3.ตัวแทนจาก ส.ส.ฝ่ายค้าน 2 คน
4.ตัวแทนจาก ส.ว. 2 คน
5.ตัวแทนจากกลุ่มผู้ชุมนุม 2 คน
6.ตัวแทนจากกลุ่มผู้มีความเห็นเป็นอย่างอื่น 2 คน
7.ผู้ทรงคุณวุฒิ 9 คน โดย 3 คนมาจากที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย, 1 คนมาจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 1 คนมาจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล และ 4 คนมาจากผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ด้านปรองดองสมานฉันท์ และมีนายคุณวุฒิ ตันตระกูล รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ

POLITICS : เคาะแล้ว คกก.สมานฉันท์มี21คนจาก7กลุ่ม

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ