White Channel

POLITICS : เลขาธิการพรรคประชาชาติ และ ส.ส.พรรคประชาชาติ ประกาศจุดยืนทางการเมืองไม่เห็นด้วยกับ “กฎหมายสมรสเท่าเทียม” จะไม่ขอเป็นองค์ประชุมของกฎหมายฉบับนี้ทุกมาตรา ด้านสภาฯผ่าน ก.ม.แล้วด้วยมติ 400 ต่อ10 เสียง

.

วันที่ 27 มีนาคม 2567 ซูการ์โน มะทา เลขาธิการพรรคประชาชาติ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดยะลา เขต.2 และสมาชิกสภาผุ้แทนราษฎรพรรคประชาชาติอีกหลายท่าน เข้าประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 26 ปีที่ 1 ครั้งที่ 30 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ #ขอยืนหยัดจุดยืนทางการเมืองของผมและพรรคประชาชาติ

.

ณ ขณะที่ภายในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชั้น 2 อาคารรัฐสภา ถนนสามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพ กำลังพิจารณาในวาระเรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว คือ ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์(ฉบับที่…) พ.ศ… หรือจะเรียกง่าย ๆ คือ พ.ร.บ.สมรสเท่าเทียมที่ยินยอมให้ ผู้หญิงกับผู้หญิง และผู้ชายกับผู้ชาย สามารถจดทะเบียนสมรสกันได้นั้น

.

ผมและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ขอชี้แจงให้ผู้ที่ให้การสนับสนุนพวกเรา และพรรคประชาชาติว่า “จุดยืนทางเมือง”ของพวกเราคือ เรา******ไม่เห็นด้วย******ตั้งแต่วาระที่ 1 คือ ไม่รับหลักการของร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์(ฉบับที่…) พ.ศ… เพราะเราเห็นว่ากฎหมายฉบับนี้กระทบกับวิถีชีวิตของคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลาม เพราะกฎหมายฉบับนี้ขัดกับหลักการของศาสนาอิสลาม และขัดแย้งกับคำสอนของพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ) ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอาน อันเป็นธรรมนูญชีวิตของพวกเรา

.

ดังนั้นวันนี้ผม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคประชาชาติ ก็ยังคงนั่งอยู่ในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎร แต่พวกเรามีมติของพวกเราว่า “พวกเราจะไม่ขอเป็นองค์ประชุมของกฎหมายฉบับนี้ทุกมาตรา และจะไม่ลงมติในวาระที่ 2 ทุกมาตรา แต่พวกเราจะลงมติในวาระที่ 3 คือ *****ไม่เห็นด้วย**** คือทางออกของพวกเราที่จะต้องไปตอบพระองค์อัลลอฮฺ(ซ.บ) และเป็นการรักษาอามานะห์ที่มีต่อผู้ที่สนับสนุนพวกเราและพรรคประชาชาติเหมือนเดิม

.

ขณะที่ล่าสุดที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเสียงข้างมาก 400 เสียง ต่อ 10 เสียง ให้ความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หรือ กฎหมายสมรสเท่าเทียม ในวาระที่ 3 ตามที่คณะกรรมการธิการฯ พิจารณาแล้วเสร็จ โดยที่ สส.มุสลิม ได้ขอใช้เอกสิทธิ์ไม่ให้ความเห็นชอบเนื่องจากหลักการร่างกฎหมายดังกล่าว”ขัดต่อหลักศาสนา”

error: ขอบคุณที่ติดตามครับ