skip to Main Content

POLITICS : โฆษกประชาชาติ ขอบคุณ นรม. บูรณาการการจัดการวัคซีน และให้ อปท.มีส่วนร่วมเพื่อสร้าง ภูมิคุ้มกันหมู่

.

9 มิถุนายน 64 นาย สุพจน์ อาวาส โฆษกพรรคประชาชาติ ขอบคุณ ศบค.และนายกรัฐมนตรี (นรม.) ที่จัดให้มีการบูรณาการในการบริหารและจัดการวัคซีนและเปิดโอกาสให้ อปท.ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาวัคซีนให้กับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี แต่ขอตั้งข้อสังเกตเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและความรวดเร็วในการจัดหาวัคซีน ไว้รวม 5 ประการ ประกอบด้วย (1)  นรม.ต้องติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐตามข้อ 3 ของประกาศศบค.ลงวันที่ 8 มิ.. 64 และประเมินผลการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า เมื่อได้รับการร้องขอจากอปท. หรือ ภาคเอกชน เพราะการแพร่ระบาดของโรคเป็นไปอย่างกว้างขวางและรวดเร็ว ไม่มีวันหยุด (2) เปิดกว้างในการนำเข้าวัคซีนที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก WHO เพื่อมิให้มีการผูกขาด หรือ กีดกัน หรือ สร้างเงื่อนไข กับบริษัทผู้ผลิตรายหนึ่งรายใด (3)รัฐบาลต้องออกแนวทาง หรือ หลักเกณฑ์ หรือ วิธีการ หรือ ขั้นตอน หรือ ข้อปฏิบัติที่เรียกเป็นอย่างอื่นในการจัดหาวัคซีน หรือ จัดทำคู่มือให้ อปท.และภาคเอกชนเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการตรวจสอบของ ศบค. หรือ กลไกของรัฐที่เกี่ยวข้อง (4) ลดอุปสรรคของการบริหารการจัดการภาครัฐ  ตลอดจนเร่งรัดในการแก้ไข กฎ ระเบียบ ที่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยให้ถือเป็นเรื่องสำคัญและถือว่าชีวิตของ ปชช.’ เป็นเรื่องใหญ่และเศรษฐกิจของประเทศเป็นเป้าหมาย รวมถึง  (5) ต้องตรวจสอบไม่ให้มีการทุจริตในกระบวนการจัดหาวัคซีน และต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด หากตรวจพบ หรือ สืบทราบได้ว่ามีการฉ้อฉลและทุจริตหรือ เจ้าหน้าที่มีการเจรจาและต่อรองหาเงินเข้าพกเข้าห่อ

   .

   ผม มีเจตนารมณ์เพื่อให้การจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ได้เข้าถึง ปชช.โดยทั่วถึงและรวดเร็ว อันจะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดกับประเทศ และเกิดการยอมรับจากสากลที่ทุกฝ่ายต่างต้องให้ความร่วมมือ และหาทางออกร่วมกันในการแก้ไขปัญหา

.

   ต้องไม่ถือเป็นเรื่องการเมือง หรือ เป็นเรื่องที่เสนอจากฝากฝั่งของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งและยามนี้ ต้องพูดภาษาเดียวกัน

.

         ภาพรวมท้องถิ่น หรือ อปท. มี () เงินสะสมซึ่งมีอยู่ประมาณสี่แสนล้านบาท () เงินจากกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ () เงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและที่รัฐบาลจัดสรรให้ เพียงพอ แต่อยู่ที่ว่าท้องถิ่น หรือ อปท. จะบริหารจัดการเงินรายได้ เงินกองทุนและเงินสะสม (ที่หักเงินสำรองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและภาระผูกพันสำหรับงบบุคลากรสามเดือน รวมถึง เงินกันสำรองร้อยละ 10 สำหรับงบประมาณรายจ่ายประจำปีของท้องถิ่น ตลอดจน ภาระตามที่ก่อหนี้ผูกพัน) อย่างไรให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องนาย สุพจน์อาวาส ทิ้งท้ายไว้

.

ขอบคุณ

สุพจน์ อาวาส

โฆษกพรรคประชาชาติ

   

POLITICS : โฆษกประชาชาติ ขอบคุณ นรม. บูรณาการการจัดการวัคซีน

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ