skip to Main Content

POLITICS : “กมลศักดิ์” ส.ส.นราธิวาส อภิปรายรายงาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ ให้บัญญัติคำว่า “ผู้ถูกเชิญตัว” “ผู้ต้องสงสัย” ให้ได้รับความคุ้มครองด้วย

วันที่ 10 กันยายน 2563 การประชุมสภาผู้แทนราษฎร นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) นราธิวาส เขต 4 พรรคประชาชาติ ได้อภิปรายประเด็นรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาปัญหาหลักเกณฑ์และแนวทางแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560

นายกมลศักดิ์ ลีวาเมาะ อภิปรายว่า ผมและพี่น้องประชาชนใน จ.ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กว่า 400,000 คน คือผู้ที่ลงประชามติไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับ พ.ศ.2560 เราไม่รับรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่ใช่เพราะเป็นการสืบทอดอำนาจ และให้อำนาจ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี แต่ในรัฐธรรมนูญฉบับนี้เขียนไว้เสมือนว่า ผู้ที่จะขึ้นสู่อำนาจมีความหวาดระแวงประชาชน ดูได้จากหมวดที่ 3 หรือมาตราอื่นๆของรัฐธรรมนูญฉบับนี้ มีคำหนึ่งที่เขียนไว้ว่า “ความปลอดภัยของประเทศ” หรือ “ความมั่นคงของประเทศ”

ผมคาดหวังว่ารายงานฉบับนี้จะกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายพิเศษด้วย ซึ่งรัฐธรรมนูญเกือบทุกฉบับ ได้บัญญัติสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย ตั้งแต่ปี 2548 ประเทศไทยได้นำกฎหมายฉบับหนึ่งที่กระทบต่อสิทธิเสรีภาพของปวงชน นั่นคือ พ.ร.ก.บริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 กฎหมายฉบับนี้เป็นที่รู้จักกันดีในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ แต่ปัจจุบันนับตั้งแต่มีสถานการณ์โควิด-19 ประชาชนทั้งประเทศรู้จักกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งถูกใช้เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการจำกัดสิทธิเสรีภาพและกระทบต่อการแสดงความคิดเห็นของประชาชน

ในหมวด 3 มาตรา 29 มีข้อเสนอแนะของกรรมาธิการ ให้ใช้คำว่า “ผู้ต้องหา” “จำเลย” “ผู้ถูกควบคุมตัว” แต่ผมอยากให้มีบัญญัติคำว่า “ผู้ถูกเชิญตัว” “ผู้ต้องสงสัย” ด้วย เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เพราะนั่นคือคำที่ถูกใช้ตามหมายของ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ตราบใดที่สถานการณ์การเมืองยังเป็นเช่นปัจจุบัน ฝ่ายบริหารก็จะใช้กฎหมายฉบับนี้เป็นเครื่องมือ

POLITICS : “กมลศักดิ์”อภิปรายรายงาน กมธ.แก้รัฐธรรมนูญฯ- “ผู้ถูกเชิญตัว” “ผู้ต้องสงสัย” ให้ได้รับความคุ้มครองด้วย

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ