skip to Main Content
ละหมาดหลังจากรูกั้วะขึ้นมาแล้วเอามือกอดอกเป็นทรรศนะของมัสหับไหนมีน้ำหนักแค่ไหน

ละหมาดหลังจากรูกั้วะขึ้นมาแล้วเอามือกอดอกเป็นทรรศนะของมัสหับไหนมีน้ำหนักแค่ไหน

Back To Top
×Close search
Search