skip to Main Content

“ท่านจงรักษาโรคของท่าน หลังจากที่ท่านได้ป้องกันมันแล้ว

อิสลามส่งเสริมให้ป้องกัน

มากกว่าแก้ไขปัญหา”

(-หนังสือรวมคุตบะฮฺ-)

prevent

Back To Top
Search
error: ขอบคุณที่ติดตามครับ