skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
จงยืนหยัด ในเส้นทางแห่งสัจธรรม…

จงยืนหยัด ในเส้นทางแห่งสัจธรรม…

“จงยืนหยัด”

และเดินอยู่ในเส้นทางแห่งสัจธรรม แม้ว่าเราจะไม่สามารถมีชีวิตอยู่

จนถึงจุดหมายปลายทางได้

แต่อย่างน้อยเราก็ตาย

อยู่บนเส้นทางของมัน (สัจธรรม)

Back To Top
×Close search
Search