skip to Main Content

ครบรอบ 1 ปี ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’ เสียชีวิต พูดคุยกับโมฮัมหมัดรอฮมัด มามุ ญาติผู้พี่ถึงความคืบหน้าของคดีไต่สวนการตาย รวมถึงสภาพความเป็นอยู่ สภาพจิตใจของครอบครัวอีซอมูซอ

REPORT : ครบรอบ 1 ปี ‘อับดุลเลาะ อีซอมูซอ’ เสียชีวิต

Back To Top
×Close search
Search