จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด…

และชาวนรก ได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า

จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด

(อัลอะอฺรอฟ : 50)

Loading