skip to Main Content
02-102-2953 info@whitechannel.tv
จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด…

และชาวนรก ได้ร้องเรียกชาวสวรรค์ว่า

จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด

(อัลอะอฺรอฟ : 50)

จงเทน้ำมาให้แก่พวกเราด้วยเถิด…

Back To Top
×Close search
Search